Author Archives for סשה דנילוביץ'

About סשה דנילוביץ'

דוקטורנטית בבית הספר סגול למדעי המוח והמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת בתל אביב. סשה חוקרת תפיסה חושית בעטלפים.